Workshop 1 – การตัดต่อภาพเบื้องต้น…

Read more

นิทรรศการการจัดการความรู้ โรงเรียนนายร้อ…

Read more

อบรม E-learning ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 …

Read more
วัตถุประสงค์ของกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบกที่มีพื้นฐาน ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในกิจการทางทหารได้เป็นอย่างดีในทุกหน่วยงานของกองทัพบก มีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาที่สูงขึ้น เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือ ระบบที่รวมรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนในการทำงาน และการตัดสินใจต่างๆ ตามที่ผู้บริหารต้องการ
Big Data
ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺBig Data คือ การรวบรวมข้อมูลทั้ง Structured  และ Unstructured มาทำการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์
Cyber Security
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ไม่ใช่ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ เช่น ประตูรั้ว การล็อกประตูบ้าน ประตูรถ แต่หากหมายถึงความมั่นคงปลอดภัยในการนำคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆในปัจจุบัน
GIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ทำงานโดยการป้อนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ภาพแผนที่ ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ตัวเลข ตัวอักษร ระยะทาง เข้าไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มักมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน