ปฐมนิเทศ นนร. สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Suites